• ศูนย์สอบและอบรม
 • แหล่งความรู้
 • การขึ้นทะเบียน/ต่อใบอนุญาติ
 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  เราส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

  News Update

  การสมัครทดสอบ IC, FM กับ E-testing Time to Cheer?

  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะเลื่อนเวลาการทดสอบ Investor Contact , Fund Manager ผ่านระบบ AIMC E-testing

  News Update

  การสมัครทดสอบ IC, FM กับ E-testing Time to Cheer?

  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะเลื่อนเวลาการทดสอบ Investor Contact , Fund Manager ผ่านระบบ AIMC E-testing

  News Update

  การสมัครทดสอบ IC, FM กับ E-testing Time to Cheer?

  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะเลื่อนเวลาการทดสอบ Investor Contact , Fund Manager ผ่านระบบ AIMC E-testing

  News Update

  การสมัครทดสอบ IC, FM กับ E-testing Time to Cheer?

  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จะเลื่อนเวลาการทดสอบ Investor Contact , Fund Manager ผ่านระบบ AIMC E-testing